Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (“VOP”)

Prevádzkovateľ e-shopu:

JPShop s.r.o.

so sídlom: Berlínska 29, 040 13 Košice

IČO: 50874543, DIČ: 2120510480, IČ DPH: SK2120510480

v mene spoločnosti konajú konatelia: Ján Palko a Petra Dzurňáková

Spoločnosť s rúčením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,vložka 41453/V.

Na tejto adrese sa nenachádza ani predajňa, ani sklad.

Článok 1, Všeobecné ustanovenia

1, Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou JPShop s.r.o., so sídlom Berlínska 29, 040 13 Košice, IČO: 50874543, DIČ: 2120510480, zapísanú v Obchodom registri Okresného súdu Košice I., vložka 41453/V., poštová adresa pre zaslanie reklamácií a vráteného tovaru: JPShop s.r.o., Berlínska 29, 040 13 Košice (ďalej iba “predávajúci”) a kupújúceho (ďalej iba “kupujúci”) pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.najkrajsiamoda.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku na území Slovenskej republiky.

2, Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o elektronickom obchode (102/2014 Z.z.) . Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.) v platnom znení.

Článok 2, Uzavretie kúpnej zmluvy

1, Predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach www.najkrajsiamoda.sk vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, ktorý ponúka prostredníctvom internetového obchodu www.najkrajsiamoda.sk. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, ktorý obsahuje názov produktu, kód produktu, počet kusov a sumu vrátane poštovného a balného prejavuje svoju vôľu kúpiť tovar. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

2, Predávajúci objednávku Kupujúceho potvrdí, ak je možné vybraný tovar dodať v takom množstve a čase, ktorý je deklarovaný v elektronickej objednávke Kupujúceho, v opačnom prípade ho e-mailom alebo telefonicky upozorní na nedostupnosť vybraného tovaru. Ak nie je možné spojenie s Kupujúcim alebo Kupujúci na e-mail neodpovie do 3 dní, Predávajúci objednávku zruší.

3, Predávajúci spracuváva objednávku postupne a po každom kroku informuje Kupujúceho e-mailom.

Článok 3, Zmena / zrušenie / storno objednávky

1, Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a stornovať alebo zmeniť svoju objednávku počas celého procesu odo dňa objednania až do odoslania a vybavenia elektronickej objednávky. Kupujúci má právo na zmenu alebo zrušenie bez udania dôvodu.

2, Objednávku zo strany kupujúceho nie je možné zrušiť po jej odoslaní, nakoľko sa už tovar nenachádza u Predávajúceho, ale bol odovzdaný na doručenie kuriérskej spoločnosti.

3, Predávajúci má právo na zrušenie objednávky z dôvodu, že z jeho strany nie je možné dodať kupujúcemu tovar s podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Článok 4, Vrátenie tovaru

1, Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní .

2, Kupujúci má právo po prevzatí tovar odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšaním tovaru sa rozumie jeho rozbalenie a vizuálna kontrola. Kupujúci pri skúške tovaru nesmie odstrániť visačky, etikety ani ho inak použiť .

3, V prípade, že sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar do 14 pracovných dní vrátiť, zašle ho na svoje náklady Predávajúcemu na adresu: JPShop s.r.o., Berlínska 29, 040 13 Košice .

Zásielka musí obsahovať vrátený tovar vrátane visačiek a priložených obalových materiálov. Tovar je nutné dôkladne zabaliť , aby sa počas prepravy nepoškodil, pretože za poškodenie pri vrátení nesie zodpovednosť Kupujúci. Odporúčame vrátenie tovaru doporučene, aby mal zákazník doklad o odoslaní v prípade straty alebo poškodenia.

4, Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.

5, Finančné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru na poštovú adresu Predávajúceho, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok 5, Výmena tovaru

1, Pokiaľ tovar nezodpovedá požiadavkám Kupujúceho je možné ho bezplatne vymeniť za iný. Bezplatnou výmenou sa rozumie jedna výmena tovaru za iný tovar, pričom náklady na vrátenie pôvodného tovaru na poštovú adresu Predávajúceho znáša Kupujúci a náklady na zaslanie nového tovaru na adresu Kupujúceho znáša Predávajúci. Rozdiel v cene prevyšujúci kúpnu cenu pôvodného tovaru uhradí Kupujúci a záporný rozdiel v cene uhradí Predávajúci na účet Kupujúceho.

2, Pri ďalšej výmene už vymeneného tovaru si Predávajúci účtuje náklady na dopravu vo výške poštovného 3 Eur, ktoré uhradí Kupujúci na účet Predávajúceho.

Článok 6, Ochrana osobných údajov

1, Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

2, Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre účely zabezpečenia obsahu kúpnej zmluvy a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru vrátane telefónneho čísla.

Článok 7, Reklamačný poriadok

1, Na všetok tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním, mechanické poškodenie a vady vyvolané neodborným zásahom.

2, Pokiaľ Kupujúci zistí poškodenie za ktoré zodpovedá Predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho a to tak, že reklamovaný tovar zašle na poštovú adresu Predávajúceho. Reklamačný formulár nájdete TU – stiahnuť.

3, O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje Predávajúci.

Ak ide o:

– odstrániteľné poškodenie, ktoré možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby mu bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru.

– ak ide o neodstrániteľné poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Kupujúci má právo na výmenu veci za novú. Ak Predávajúci nemôže vymeniť tovar za rovnaký v rámci reklamácie z dôvodu vypredania alebo ukončenia výroby dodávateľom, má Kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

4, Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie do 7 pracovných dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

5, Záruka sa nevzťahuje na:

vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty
opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania, znehodnotenia podšívky
opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
mechanické poškodenie (odretie, deformácie v dôsledku nesprávneho nosenia, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
vady, na ktoré nebola uplatnené reklamácia riadne a včas a aj naďalej došlo k používaniu poškodeného tovaru zákazníkom
na tovar, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi

6, Náklady spojené s vybavením reklamácie v prospech Kupujúceho a zaslaním nového alebo opraveného tovaru hradí Predávajúci.

Článok 8, Sťažnosti a podnety

1, V prípade podávania sťažností alebo podnetov použite prosím náš e-mail: palko@najkrajsiamoda.sk alebo dzurnakova@najkrajsiamoda.sk

2, Sťažnosť alebo podnet vybaví poverený pracovník písomne do 7-mich dní odo dňa prijatia podnetu. Poverenými na vybavovanie sťažnosti sú konatelia spoločnosti.

Článok 9, Platobné podmienky

1, Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke vrátane dane z pridanej hodnoty a sú pre kupujúceho konečné. Predávajúci neposkytuje žiadne hromadné ani iné zľavy na výrobky okrem tých , ktoré sú deklarované v internetovom obchode www.najkrajsiamoda.sk .

2, Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:

– bezhotovostne – bankovým prevodom na účet Predávajúceho. Podklady k platbe obdrží Kupujúci v prvom potvdrzujúcom maili v ktorom je uvedený bankový účet Predávajúceho, pričom variabilný symbol je číslo elektronickej objednávky a suma je celková suma objednávky vrátane poštovného a balného

– na dobierku – Kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti alebo bankovou kartou pri prevzatí tovaru kuriérovi za poplatok 1 €.

Článok 10, Alternatívne riešenie sporov

1, V rámci zrýchlenia a efektívnosti prípadného sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcom, ktorý sa stranám nepodarilo vyriešiť spolu sa po vzájomnom súhlase obrátia na systém alternatívneho riešenie sporov, ktorý je zverejnený na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Článok 11, Záverečné ustanovenia

1, Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2, VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.najkrajsiamoda.sk

3, Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnúť vybaviť a zrušiť objednávku toho Kupujúceho, ktorý ani po výzve neuhradil vystavenú faktúru alebo si nevyzdvihol zásielku zaslanú kuriérom.

V Košiciach dňa 15.5.2017

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Vrátna 3, 040 01 Košice

Napíšte nám.
X